card

Сургалт

Сургалтын зохион байгуулалтын хэлбэр:

  • Сургалтын танхимд
  • Ажлын байранд
  • Зориулалтын бэлдсэн талбайд

Дараах төрлийн сургалтуудыг явуулж гэрчилгээ олгоно:

  • Байгууллагын инженер, техникийн ажилтнуудад зориулсан барилга байгууламжийг гал түймрээс сэргийлэх зорилгоор галын дохиоллын систем, гал унтраах автомат тоног төхөөрөмжийг суурилуулах мэргэшүүлэх сургалт
  • Байгууллага аж ахуйн нэгжийн аврах, гал унтраах албаны аврагч, гал сөнөөгчдийг бэлтгэх сургалт
  • Гал унтраах анхан шатны багаж, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хийх мэргэшүүлэх сургалт
  • Байгууллагын удирдах албан тушаалтанд зориулсан гамшиг, гал түймрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх сургалт
  • Байгууллагын нийт ажилчидад зориулсан гамшиг, гал түймрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх сургалт
  • Байгууллага аж ахуйн нэгж, ард иргэдэд гамшиг болон гал түймрийн үеийн аврах зам гарцыг төлөвлөх сургалт.

Сургалтын хугацаа нь сургалтын төрөлөөс хамааран 2 цагаас 21 хоногын хугацаатай байна.

 

Contact Seller